โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยารับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 7 เมษายน 2565
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
(UP Integrity and Transparency Assessment UP ITA) ประจำปีงบประมาณ  2565 จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลการประเมินในระดับ A