ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมืองของทางภาคเหนือ

วันที่ 8 เมษายน 2565

  รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัวท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมืองของทางภาคเหนือ
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา