ขอแสดงความยินดีกับนายธญาวัฒน์ ศฤงคาร ที่ได้รับรางวัลหิรัญญิกา สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉นายธญาวัฒน์ ศฤงคาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ที่ได้รับรางวัลหิรัญญิกา
สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
รางวัลเกียรติยศ บุคคล ข้าราชการ เยาวชน และผู้ส่งเสริม ผู้อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทรงคุณค่าต่อสังคม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕