เด็กหญิงนลินนิภา สันดวงดี เข้ารับตำแหน่ง ฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยาม จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
ขอแสดงความยินดี
🎉เด็กหญิงนลินนิภา สันดวงดี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ได้รับตำแหน่ง
ฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยาม
จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565