โครงการ วมว. รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

??ขอแสดงความยินดี??
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
?ประเภท Oral Presentation ได้รับรางวัล
?ระดับดีเด่น 1 โครงงาน
?ระดับดีมาก 7 โครงงาน
?ระดับดี 5 โครงงาน
.
?ประเภท Poster Presentation ได้รับรางวัล
?ระดับดีเด่น 1 โครงงาน
?ระดับดีมาก 3 โครงงาน
?ระดับดี 1 โครงงาน