โครงการ วมว. รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎊🎊
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
🔰ประเภท Oral Presentation ได้รับรางวัล
🥇ระดับดีเด่น 1 โครงงาน
🥈ระดับดีมาก 7 โครงงาน
🥉ระดับดี 5 โครงงาน
.
🔰ประเภท Poster Presentation ได้รับรางวัล
🥇ระดับดีเด่น 1 โครงงาน
🥈ระดับดีมาก 3 โครงงาน
🥉ระดับดี 1 โครงงาน