ร่วมจัดกิจกรรมค่าย Be happy in DeSUP 11 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4

วันที่ 11 มิถุนายน 2565
งานกิจการนักเรียน พร้อมด้วยองค์การนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมค่าย Be happy in DeSUP 11 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4
ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มนักเรียน พร้อมสร้างความเป็นผู้นำและการวางแผนการทำงานร่วมกัน
โดยกิจกรรมในตอนเช้า ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ก่อนเข้าพบปะทำความรู้จักผู้บริหาร ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และประธานหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ต่อด้วยกิจกรรมคัดเลือกพันนาและกิจกรรมสันทนาการแสนสนุก
ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ