ฝ่ายบริหาร จัดการประชุมสมัยสามัญโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
 
     ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมสมัยสามัญโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 2/2565
โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู(ใหม่)”
โดย ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทีมเลขานุการ ส.ค.ศ.ท. และทีมเลขานุการ ทปคศ.
ต่อด้วยการแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ พร้อมร่วมหารือการดำเนินงานกับคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
 
ข่าว/ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ