ขอแสดงความยินดี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ