โรงเรียนสาธิต มพ. ต้อนรับการรายงานตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. เป็นประธานกล่าวต้อนรับการรายงานตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรายงานตัวนักเรียน พร้อมแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบขั้นตอน วิธีการ และการเตรียมความพร้อม รวมถึงวิถีของการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. โดยเริ่มรับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น1 อาคารศิลปะ ดนตรีฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา