นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมขบวนฟ้อนเทียน ในกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมรับชมขบวนฟ้อนเทียน จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
ในกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
ณ บริเวณลานพระพุทธภุชคารักษ์ โดยขบวนฟ้อนเทียนได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้นภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ซึ่งการแสดงครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ฝึกซ้อมจาก ผศ.รัตนะ ตาแปง ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
และนิสิตสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19และได้รับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อย