ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีฐิตินันต์ กาศโอสถ ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ทางด้านวัสดุศาสตร์ Web-based Seminar#2

?โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา?

? ขอแสดงความยินดีกับ
ว่าที่ร้อยตรีฐิตินันต์ กาศโอสถ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ทางด้านวัสดุศาสตร์ Web-based Seminar#2
ซึ่งจัดโดย IEEE Magnetic Society-Thailand