นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกภาคปกติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ตำแหน่ง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) พร้อมด้วย นางสาวเนตรสุรางค์ ธีระธรรม และนายฤทธิเดช งามจิตต์ ผู้ประสานงาน
นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกภาคปกติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ปฏิบัติการฝึกในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารโดยชุดครูฝึก Mobile Team
ซึ่งใช้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นสถานที่ฝึก และในห้วงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาด ชุดครูทุกนายและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)
ก่อนเข้าทำการฝึกทุกนายโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด