นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายา เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากยอดเขาถึงท้องทะเล”

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์และบุคลากรฝ่ายวิชาการ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากยอดเขาถึงท้องทะเล” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการทำงานด้านชีววิทยาในสถาบันสมุทรศาสตร์ทางทะเลสคริปป์
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จาก ดร.วัชรพงษ์ หงส์จำรัสศิลป์ ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและกล่าวปิดกิจกรรม