ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2564”

?โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา?
?ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
“การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2564”
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564