กิจกรรมโรงเรียน

โครงการ Chevron Enjoy Science

รายละเอียด

การประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลITA

รายละเอียด

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับช...

รายละเอียด

กิจกรรมอบมรมปฏิบัติการดาราศาสตร์เบื้องต้น

รายละเอียด

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีทำบุญวิทยาลัย...

รายละเอียด