กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนท...

รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสีสาธิตสา...

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีอาจารย์นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์

รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ห้องเรียนวิทยาศาส...

รายละเอียด

ประชุมพิจารณาคะแนนและผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ป...

รายละเอียด

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ วมว. ประจำปีกา...

รายละเอียด