กิจกรรมโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อ...

รายละเอียด

อาจารย์พิศาล เครือลิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนัก...

รายละเอียด

💜DeSUP News💛 ปีที่1 ฉบับที่2 ประจำวันที่ 16 – 30...

รายละเอียด

คณะผู้บริหาร เข้าตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของ...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี สำห...

รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เรื่อง EMPATHIZE ทำ...

รายละเอียด