กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Of...

รายละเอียด

ผลงานทางวิชาการของนักเรียน (โครงการ วมว.) โรงเรียน...

รายละเอียด

งานกิจการนักเรียน ติดตามการปฎิบัติงานทำความสะอาดแล...

รายละเอียด

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกา...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับราง...

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมบุคลากร...

รายละเอียด