กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ห้องเรียนวิทยาศาส...

รายละเอียด

ประชุมพิจารณาคะแนนและผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ป...

รายละเอียด

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ วมว. ประจำปีกา...

รายละเอียด

ประชุมหารือแบบก่อสร้างจุดรักษาความปลอดภัยด้านหน้าโ...

รายละเอียด

จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

รายละเอียด

ประชุมสมัยสามัญโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด