โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Fabrication Lab Demonstration School University of Phayao