News Details

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมาตรการป้องกันและแนวทางเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตฯ