งานธุรการ

นางจินตนา ดูใจ

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายฉัตรชัย มั่งมูล

พนักงานขับรถ

นายเกียรติศักดิ์ ขุนกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานโสตฯ)

นางสาววิไลวรรณ สมใจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์