งานวิชาการ

นางพนิดา ดุมดก

รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

นายณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสายธาร ดวงจิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปภัทสร เรืองวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวหทัยรัตน์ เลขสุข

นักวิทยาศาสตร์

นายวุฒิเดช ใจหมั่น

นักวิทยาศาสตร์

นายเด่นดนัย ลือราช

วิศวกรผู้ช่วยประจำโครงการ Fabrication Lab