งานกิจการนักเรียน

นางสาวลภัสรดา ใจเอื้อ

รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวกานต์ชนก บุญแข็ง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกานต์พิชา ศรีใจ

นักพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐณิชา เมืองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

นางสาวจินตนาพร ใจคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

นางสาวอังคณา ภีระภาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

นายวรุฒ วงค์เที่ยงธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

นายรัตนวัชร์ กาวิละ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

นางสาวเนตรสุรางค์ ธีระธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

นายจักรกรี ฟองสุภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

นายฤทธิเดช งามจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)