งานกิจการนักเรียน

นางสาวลภัสรดา ใจเอื้อ

รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการนักเรียน

laphatlada.ja@up.ac.th

3835

นางสาวกานต์ชนก บุญแข็ง

นักวิชาการศึกษา

kanchanok.bo@up.ac.th

6814

นางสาวกานต์พิชา ศรีใจ

นักพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์

kanpitcha.sr@up.ac.th

6800

นางสาวณัฐณิชา เมืองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

Natnicha.mu@up.ac.th

3845

นางสาวจินตนาพร ใจคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

jintanaporn.ja@up.ac.th

3845

นายวรุฒ วงค์เที่ยงธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

warut.wo@up.ac.th

3845

นายรัตนวัชร์ กาวิละ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

rattanawach.999@gmail.com

3845

นางสาวเนตรสุรางค์ ธีระธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

Netsurang .th@up.ac.th

3845

นายฤทธิเดช งามจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

rittidet.ng@up.ac.th

3845

นายณัฐพงษ์ พรหมเผ่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการหอพัก)

Nattapong.ph@up.ac.th

3845