งานนโยบายและแผน

นางอินทนิล จินดากาศ

รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

inthanin.ja@up.ac.th

3850

นายคมสันต์ พรมเผ่า

ช่างเทคนิค

komsan.pr@up.ac.th

3844

นายโอภาส ยอดยา

คนงาน

ophas.yo@up.ac.th

3844

นายณัฐวุฒิ ขวัญใจ

ช่างเทคนิค

nuttawud.kh@up.ac.th

3844

นายจิรายุ รัศมี

หัวหน้าคนสวน

jirayu.ra@up.ac.th

3844