งานการเงินและพัสดุ

นางสาวอรอนงค์ เรียงจิตต์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวขนิษฐา พรหมวาทย์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปุณณดา เปลวทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริรัตน์ ถึงการ

นักวิชาการเงินและบัญชี