คณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

nattawut.ph@up.ac.th

3837

ดร.ดรุณี อภัยกาวี

อาจารย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

darunee.ap@up.ac.th

3849

นางสาวรัตนา ฤทธิแสง

อาจารย์

ruttana.ri@up.ac.th

3837

ดร.ตระกูลพันธ์ ยุชมภู

อาจารย์ (ประธานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)

takoolpun.yu@up.ac.th

3837

นายอภิสิทธิ์ เมืองมา

อาจารย์

aphisit.mu@up.ac.th

นายสุวิชา ดวงฟู

อาจารย์

suwicha.du@up.ac.th

3837

นางสาวกุลธิดา เมืองมา

อาจารย์

kunlathida.ch@up.ac.th

3837