สังคมศึกษาฯ

นายทวีศักดิ์ กันโยไช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม