University of Phayao
This is an example of a HTML caption with a link.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายประถมศึกษา
กิจกรรมนักเรียน
บทความ
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 

 

 

รายการอาหาร
รายการอาหารเดือนสิงหาคม:
รายการอาหารเดือนกันยายน
รายการอาหารเดือนตุลาคม
ตารางสอบ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 :
ตารางเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 :
ประถมศึกษาปีที่ 2 :
ประถมศึกษาปีที่ 3 :
ประถมศึกษาปีที่ 4 :
ประถมศึกษาปีที่ 5 :
ประถมศึกษาปีที่ 6 :
รายชื่อนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 :
ประถมศึกษาปีที่ 2 :
ประถมศึกษาปีที่ 3 :
ประถมศึกษาปีที่ 4 :
ประถมศึกษาปีที่ 5 :
ประถมศึกษาปีที่ 6 :
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สีประจำโรงเรียน
สีม่วง เป็นสีกลางระหว่างสีน้ำเงินกับแดง ซึ่งสีน้ำเงินนั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์ ส่วนสีแดงหมายถึงชาติ
สีทอง หมายถึง พระพุทธศาสนาและความเจริญรุ่งเรือง

 
 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ฟ้ามุ่ย.

Contact us  |  web satit  |