เพิ่มคำถาม
คำถาม ตอบ

ช่องทางการบำรุงการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียม (อาหารและหอพัก)ทางไหนได้บ้างค่ะ

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส

หมายเหตุ   กรณีการชำระเงิน ด้วยการโอนเงินผ่าน Application  ให้ท่านกรอกเลขอ้างอิงของนักเรียน

      จากใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม(ค่าอาหารและหอพัก)

ช่องทางการติดต่อสอบถาม หากพบปัญหา ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม (ค่าอาหารและหอพัก)

นางสาวอรอนงค์  เรียงจิตต์  งานการเงินโรงเรียนสาธิตฯ  เบอร์ภายใน 3834  เบอร์มือถือ 0897971891 

ดร.ดรุณี  อภัยกาวี   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เบอร์ภายใน 6801  เบอร์มือถือ 0819737608  

ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา แต่ละระดับชั้นเท่าไร

ค่าบำรุงการศึกษา รายภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าบำรุงการศึกษา 20,000 บาท

ค่าอาหารของประถมและค่าหอพักของมัธยม โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา แต่ละระดับชั้นเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียม (อาหารและหอพัก) รายภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ค่าธรรมเนียมอาหาร(บาท)     7000 บาท
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ค่าธรรมเนียมหอพัก(บาท)   32,000 บาท

การรับพัสดุช่วงสถานการณ์โควิดระบาด

 1. ขนส่งจากไปรษณีย์ไทย รับได้ที่ห้องกิจการนักเรียน ชั้น2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 2. ขนส่งจากบริษัทเอกชน รับได้ที่ชั้น1 หน้าตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

Ranking Top 10 และการเลือกรับสิทธิ์รับตรง ม.พะเยา โควต้า ของนักเรียนสาธิต มพ. ประกาศให้ทราบเมื่อไหร่ ?

แจ้งให้ทราบช่วงเดือนมกราคม 2565

ขั้นตอนการขอหลักฐานทางการศึกษา

 1. นักเรียนยื่นคำร้องในระบบบริหารงานวิชาการ

                   - คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย)

                   - คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ)

 1. พิมพ์เอกสารคำร้อง ส่งหน่วยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล งานวิชาการ
 2. ตรวจสอบสถานะคำร้องในระบบบริหารงานวิชาการ
 3. รับเอกสารที่หน่วยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล งานวิชาการ

กำหนดการแก้ไขระดับผลการเรียน (0,ร)

 1. นักเรียนยื่นคำร้อง (วันสุดท้าย 18 พ.ย. 64)

                   - ยื่นคำร้องในระบบบริหารงานวิชาการ , พิมพ์เอกสารคำร้อง

                   - ผู้ปกครองเซ็นรับรองคำร้อง

                   - อาจารย์ประจำวิชาเซ็นความคิดเห็น/การนัดหมายอาจารย์ประจำวิชา

                   - ส่งหน่วยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลตรวจสอบคำร้อง

 1. อาจารย์ยื่นคำร้อง (วันสุดท้าย 27 ธ.ค. 64)

                   - ยื่นคำร้องแก้ไขผลการเรียนในระบบบริหารงานวิชาการ

                   - พิมพ์เอกสารคำร้อง

                   - ยื่นเอกสารให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบ

                   - ส่งหน่วยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลตรวจสอบคำร้อง

                   - เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอนุมัติเก็บผลการเรียน

 1. ตรวจสอบการแก้ผลการเรียนผ่านระบบบริหารงานวิชาการ

ขั้นตอนการลา

 1. นักเรียนยื่นคำร้องในระบบบริหารงานวิชาการ

                   - คำร้องขอลา (ลากิจ/ลาป่วย)

 1. พิมพ์เอกสารคำร้อง
 2. ผู้ปกครองเซ็นรับรองคำร้อง
 3. อาจารย์ประจำชั้นเซ็นรับรองคำร้อง
 4. ส่งหน่วยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลตรวจสอบคำร้อง
 5. ตรวจสอบการลาของนักเรียนในระบบบริหารงานวิชาการ

 

การส่ง-ฝากของจากผู้ปกครองถึงนักเรียน
ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ผู้ปกครองสามารถฝากของให้กับนักเรียน โดยผ่าน 2 ช่องทาง

1. ทางระบบขนส่ง
  1.1. ไปรษณีย์ไทย จ่าหน้าพัสดุที่อยู่โรงเรียนเท่านั้น โดยนักเรียนสามารถเข้ารับได้ที่ ห้องกิจการนักเรียน ชั้น2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ
  1.2. ทางระบบขนส่งเอกชน จ่าหน้าพัสดุที่อยู่โรงเรียนเท่านั้น โดยนักเรียนสามารถเข้ารับได้ที่ หน้าตึกอำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ

2. ผู้ปกครองนำของมาฝาก ณ จุดฝากของ จุดคัดกรองประตูศรีโคมคำ
    2.1 โดยเขียนแบบฟอร์มรายละเอียดผู้รับ ณ จุดคัดกรอง
    2.2 แนบแบบฟอร์มการฝากของกับของฝาก
    2.3 ครูหอเข้ารับของ เวลา 16.30 น.

ที่อยู่โรงเรียน : ชื่อ-นามสกุลผู้รับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

 

หมายเหตุ : ทั้ง 2 ช่องทาง งดฝากของสด หรือสิ่งของที่เน่าเสียได้ง่าย และงดผู้ปกครองนัดหมายนักเรียนมารับของด้วยตนเอง

สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาทำอาหารได้หรือไม่

งดนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ประกอบอาหาร
เนื่องจากอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในหอพักและอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียน

เวลาเช็คชื่อนักเรียน

นักเรียนเข้ารับการเช็คชื่อเวลา 19.30-20.00น. ของทุกวัน

การรับใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา

ผู้ปกครองหรือนักเรียน ติดต่องานการเงิน อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงเรียนสาธิตฯ เบอร์โทร. 054-466666 ต่อ 3834 หรือ 082 2023269

ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 1. งานการเงินจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนการชำระเงินไปยังผู้ปกครองก่อนวันชำระอย่างน้อย 15 วัน
 2. 2. ผู้ปกครองหรือนักเรียนดำเนินการชำระเงินตามปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ 

ขั้นตอนการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน

1. ผู้ปกครองต้องมาดำเนินการยื่นคำร้องการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมล่าช้าระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษากำหนด
2. ผู้ปกครองชำระค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งค่าคืนสภาพการเป็นระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษากำหนดนักเรียนด้วยเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา

ขั้นตอนการโหลดใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 1. เข้าระบบ https://academic.satit.up.ac.th/
 2. 2. กรอก Username และ Password เพื่อเข้าระบบ die