This is an example of a HTML caption with a link.
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว. )

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 -31 สิงหาคม 2560

            สอบคัดเลือกรอบแรก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

            ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก วันที่ 22 ธันวาคม 2560

            สอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ 6-7 มกราคม 2561

            ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.
กิจกรรมนักเรียนโครงการ วมว.
Contact us  |  Site Map  |      ©2011 University of Phayao, Thailand