This is an example of a HTML caption with a link.
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว. )

    เปิดรับสมัคร นักเรียนในโครงการ วมว. ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561

     ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                           *** สามารถตรวจสอบรายชื่อ โดยใช้ ชื่อล็อคอินและรหัสผ่านที่นักเรียนได้กำหนดไว้ตั้งแต่กรอกใบสมัคร

   เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์        1 - 31 สิงหาคม 2561

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    15 กันยายน 2561

     สอบคัดเลือกรอบแรก              18 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผลสอบรอบแรก         14 ธันวาคม 2561

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.
กิจกรรมนักเรียนโครงการ วมว.
Contact us  |  Site Map  |      ©2011 University of Phayao, Thailand