This is an example of a HTML caption with a link.
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว. )

    ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

      

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการ วมว."

       

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

        1.1 แบบฟอร์มยื่นยันสิทธิ์(สำรอง) การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต ใน"โครงการ วมว."

        1.2 เอกสารแนบประกอบการรายงานตัวและการประมาณค่าใช้จ่าย การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต ใน"โครงการ วมว." (สำรอง)

        1.3 เอกสารแนบประกอบการรายงานตัวและการประมาณค่าใช้จ่าย การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต ใน"โครงการ วมว." ตัวอย่าง (สำรอง)

      " รายงานตัวนักเรียนรอบสำรอง ให้ส่งเอกสารการมอบตัวทางไปรษณีย์

          ภายในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563

           ส่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (งานวิชาการ)

             19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

          

 

 ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว ปีการศึกษา 2563

            - ประกาศผลสอบคัดเลือก                5 มีนาคม 2563

            - รายงานตัว                                      15 มีนาคม 2563

            - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่                   10 พฤษภาคม 2563

      

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.
กิจกรรมนักเรียนโครงการ วมว.
Contact us  |  Site Map  |      ©2011 University of Phayao, Thailand