This is an example of a HTML caption with a link.
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว. )

    ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       *** ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

      คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครนักเรียนชั้น 4 ประจำปีการศึกษา 2563

      

 ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว ปีการศึกษา 2563

            -  เปิดรับสมัคร ทางwebsite ของโรงเรียน      1-31 สิงหาคม 2562

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                          15 กันยายน 2562

*** ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสัมบัติการมีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบและสนามสอบได้ที่เว็บไซต์ https://admission.mwit.ac.th/Account/Login

            - สอบคัดเลือกรอบแรก                                    17 พฤศจิกายน 2562

            - ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก                23 ธันวาคม 2562

            - สอบคัดเลือกรอบ                                           25-26 มกราคม 2563

            - ประกาศผลสอบรอบ 2                                  10 มีนาคม 2563

      

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.
กิจกรรมนักเรียนโครงการ วมว.
Contact us  |  Site Map  |      ©2011 University of Phayao, Thailand