This is an example of a HTML caption with a link.
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว. )
เข้าค่ายปรับพื้นฐาน วมว. วันที่ 20 -24 มี.ค. 60    update 13/3/60

รายงานตัวเข้าหอพักและปฐมนิเทศ วันที่ 7 พ.ค. 60    update 25/4/60

ค่าย Pre - DESUP วันที่ 8 - 10 พ.ค. 60    update 13/3/60

เข้าหอพัก วันที่ 14 พ.ค. 60    update 13/3/60

เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่ วันที่ 15 พ.ค. 60

 

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.
กิจกรรมนักเรียนโครงการ วมว.
Contact us  |  Site Map  |      ©2011 University of Phayao, Thailand