This is an example of a HTML caption with a link.
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว. )

    ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการ วมว.)

       *** ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562

      *** รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียน

    เอกสารรายงานตัว วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562

        ดาวน์โหลด หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 ในโครงการ วมว. ปี 2562 และเอกสารประกอบรายงานตัว วันที่ 8 มี.ค. 62

      

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.
กิจกรรมนักเรียนโครงการ วมว.
Contact us  |  Site Map  |      ©2011 University of Phayao, Thailand