This is an example of a HTML caption with a link.
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว. )

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

เอกสารแนบท้ายที่ 2

เอกสารแนบท้ายที่ 3

              

            สอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ 6-7 มกราคม 2561

            ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.
กิจกรรมนักเรียนโครงการ วมว.
Contact us  |  Site Map  |      ©2011 University of Phayao, Thailand