This is an example of a HTML caption with a link.
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ( โครงการ วมว. )

    ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก(เรียงตามเลขประจำตัวสอบ)และมีสิทธิเข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการ วมว."(กำหนดสอบรอบ 2 วันที่ 25 - 25 ม.ค. 63)

        เอกสารแนบท้าย(๒) กำหนดการและรายละเอียดการสอบตัดเลือกรอบสอง

        เอกสารแนบท้าย(๓) รายละเอียดการสอบตัดเลือกรอบสอง

        การชำระเงินค่าสอบโครงการ วมว. รอบสอง ระบบจะเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่ 13 มกราคม ถึง 24 มกราคม 2563 (สามารถจ่ายเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย)

   

        กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก วันอาทิตย์ ที่ 25-26 ม.ค. 63

      

        แบบฟอร์มขอข้อมูลผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในโครงการ วมว.ระยะที่ 2 รอบแรก

        แผนที่สนามสอบ โครงการ วมว. รอบแรก

 ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว ปีการศึกษา 2563

            - ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก                23 ธันวาคม 2562

            - สอบคัดเลือกรอบ                                           25-26 มกราคม 2563

            - ประกาศผลสอบรอบ 2                                  10 มีนาคม 2563

      

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว.
กิจกรรมนักเรียนโครงการ วมว.
Contact us  |  Site Map  |      ©2011 University of Phayao, Thailand