วัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ คติพจน์

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)
  2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
  3.  เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

 

พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2.  จัดการศึกษาแก่เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) และทักษะทางภาษาในระดับสากล ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษา  ระดับอุดมศึกษาและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
  3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการและการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจน การส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
  4. คำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement:PA) เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คติพจน์

              พุทธสุภาษิตความว่า

“สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ”

(สุด-สู-สัง-ละ-พะ-เต-ปัน-ยัง) 

หมายถึง ผู้ฟังซึ่งตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา

 

 วันสถาปนาโรงเรียน

 

วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

      นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 3258