ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มุ่งเน้นพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมพัฒนาคุณภาพเยาวชน และการให้บริการวิชาการโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นหน่วยส่งเสริมและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาการศึกษา เป็นสถานที่พัฒนาการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษากับบุตรหลานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม การดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการอบรมครูในสาขาวิชาการต่าง ๆ

การดำเนินก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกิดจากการตั้งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นโรงเรียนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งอาศัยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการผลิตนักเรียนให้มีความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

ด้วยเหตุนี้ สภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ดังนั้น โรงเรียนจึงนับวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาโรงเรียน ในการก่อตั้งโรงเรียนยุคเริ่มแรกมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรก ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 เป็นต้นมา และดำเนินการสอนโดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 เป็นครั้งแรก โดยใช้อาคารเรียนซึ่งเดิมเป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โดย admin up อ่าน 4061