ติดต่อ

ผู้อำนวยการ

รองศาตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
อีเมล preeyanan9@hotmail.com

ที่อยู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อ

desup@up.ac.th
054-466-666 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 3846