ติดต่อ

ผู้อำนวยการ

รองศาตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
อีเมล preeyanan9@hotmail.com

ที่อยู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อ

desup@up.ac.th
054-466-666 ต่อ
งานธุรการ ต่อ 3833
งานกิจการนักเรียน ต่อ 3835 หรือ
งานวิชาการ ต่อ 3846
งานทะเบียนและวัดผล ต่อ 3832
งานบริหารงานโครงการ วมว. ต่อ 6820
งานการเงิน ต่อ 3834
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 6800