ติดต่อ

ผู้อำนวยการ

รองศาตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์
อีเมล preeyanan9@hotmail.com

ที่อยู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ติดต่อ

Email : desup@up.ac.th
Tel :054-466-666 ต่อ 6800 งานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรติดต่อผ่ายต่างๆ

งานธุรการ 3833
งานกิจการนักเรียน 3835
งานวิชาการ 3846 งานทะเบียนและวัดผล 3832
งานบริหารงานโครงการ วมว. 6820
งานการเงิน 3834 งานพัสดุ 6809
งานนโยบายและแผน 3850
งานคอมพิวเตอร์ 3836
ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 6802
ห้อง FabLab 6818