โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563

 


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 3559