กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 11 มีนาคม 2564 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 288