โครงการ วมว.

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน    

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2566 

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ วมว.ประจำปีการศึกษา 2566  คลิก   -->         

  เอกสารแนบท้าย 1และ2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4  และกำหนดการรายงานตัว คลิก   -->       

  เอกสารแนบท้าย 4 สถานที่ในการยื่นขอดูคะแนนสอบคัดเลือก คลิก   -->       

  หนังสือยืนยันสิทธิ์ (ตัวสำรอง)  คลิก   -->       

  ใบชำระค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครอง ปี 2566  คลิก   -->       

  เอกสารมอบตัวและสัญญามอบตัวโครงการ-วมว.-มพ.2566 (ตัวสำรอง)  คลิก   -->       

  ตัวอย่างการกรอกเอกสารมอบตัวและสัญญามอบตัว   คลิก   -->       

  กรอกข้อมูลเข้าระบบ  คลิก   -->       

  

 


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 24730