โครงการ วมว.

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 

 

 

  

 

FAQ : https://bit.ly/3zUXXCU

คู่มือการสมัครสอบ : https://apply.mwit.ac.th/docs/manual.pdf

วิธีการสแกนเอกสารด้วยโทรศัพท์มือถือ : https://apply.mwit.ac.th/docs/document-scan.pdf

ปัญหาที่พบเจอบ่อยในการใช้ระบบรับสมัคร : https://apply.mwit.ac.th/docs/qa.pdf

 

                             


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 9615