โครงการ วมว.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร:  http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/120

สมัครสอบคัดเลือก ได้ที่ : https://apply.mwit.ac.th/index.php

FAQ : https://bit.ly/3zUXXCU

คู่มือการสมัครสอบ : https://apply.mwit.ac.th/docs/manual.pdf

วิธีการสแกนเอกสารด้วยโทรศัพท์มือถือ : https://apply.mwit.ac.th/docs/document-scan.pdf

ปัญหาที่พบเจอบ่อยในการใช้ระบบรับสมัคร : https://apply.mwit.ac.th/docs/qa.pdf

 

                              


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 2548