ดาว์นโหลดแบบฟอร์มงานวิชาการ

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา

แบบฟอร์มแนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตฯ

  1. ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน โดยใช้แบบฟอร์ม (UP_FIN๕ V๓)/(UP_FIN๖ V.๓)
  2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำรายวิชา โรงเรียนสาธิตฯ
  3. สำเนาตารางสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในระบบบริหารงานวิชาการ)
  4. สำเนาหนังสือมอบหมายจากคณะ/แต่งตั้งอาจารย์ประจำวิชา(AC_T_13)โดยให้หัวหน้าสาขาเป็นผู้ลงนามรรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาตารางสอนของคณะ/มหาวิทยาลัยพะเยา(โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาขา ผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  7. สรุปตารางสอนของอาจารย์ที่เบิกค่าสอนเกิน

แบบฟอร์มวิจัย 1-12 ไฟล์

เอกสารขอทุนการสนับสนุนการทำวิจัย


วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 2419