โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใต้สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562


วันที่ 19 มีนาคม 2564 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 3242