สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการ วมว. และสถาบันโคเซ็น รอบแรก  

วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.30 น.

ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 14 มกราคม 2565 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 38