มาตรฐานการเรียนรู้

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน
Satit 2021

โครงการ วมว.

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเด็ก

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

17 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564 | ระเบียบการเข้าห้องสอบ ของโครงการ วมว.รอบสอง วันที่ 7 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษาแาละค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

16 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564 | แจ้งแนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้าและค่าธรรมเนียมล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน

16 มีนาคม 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน
Courses

รางวัลความภาคภูมิใจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญชนก วันใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว.) ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Active site dynamics and catalytic mechanism in arabinan hydrolysis catalyzed by GH43 endo-arabinanase from QM/MM molecular dynamics simulation and potential energy surface ในวารสารนานาชาติ JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMICS ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Science มีค่า Impact Factor ปี 2020 เท่ากับ 3.549 โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ และ รศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งหมด