มาตรฐานการเรียนรู้

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน
Satit 2021

โครงการ วมว.

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเด็ก

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มกราคม 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

21 มกราคม 2565

21 มกราคม 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

21 มกราคม 2565

21 มกราคม 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

21 มกราคม 2565

13 มกราคม 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

13 มกราคม 2565

9 ธันวาคม 2564 | อัพเดทเมนูอาหารนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2564

9 ธันวาคม 2564

22 พฤศจิกายน 2564 | อัพเดทเมนูอาหาร ประจำวันที่ 22-30 มกราคม 2564

22 พฤศจิกายน 2564

30 กันยายน 2564 | แจ้งประกาศ เรื่อง การยืนยันสิทธิ์รับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

30 กันยายน 2564

29 กันยายน 2564 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

29 กันยายน 2564

29 กันยายน 2564 | ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าหอพักกักตัว วันที่ 3 ตุลาคม 2564

29 กันยายน 2564

28 กันยายน 2564 | ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าหอพักกักตัว วันที่ 2 ตุลาคม 2564

28 กันยายน 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

29 กันยายน 2564 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

29 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564 | แจ้งการชำระค่าบำรงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา .2564

16 กันยายน 2564

9 กรกฎาคม 2564 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา (ไทย-อังกฤษ)และคำร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน

9 กรกฎาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอลาออกจากโรงเรียนและคำร้องขอแจ้งย้ายสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

9 กรกฎาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564 | การรับเงินคืนส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม(ค่าอาหารและหอพัก)และการรับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

20 พฤษภาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564 | การรับเงินคืนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

20 พฤษภาคม 2564

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

17 มีนาคม 2564

17 มีนาคม 2564 | เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

17 มีนาคม 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน
Courses

รางวัลความภาคภูมิใจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎฐกมล วงษา นักเรียนโครงการ วมว. ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ตามความต้องการองภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาในสาขา Applied Mathematics/Financial Engineering(ระดับปริญญาตรี-โท-เอก) ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยมี ว่าที่ ร.ต.ฐิตินันท์ กาศโอสถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งหมด