มาตรฐานการเรียนรู้

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน
Satit 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว.
ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักเรียน
ม.1 และ ม.4 สอบข้อเขียน
ป.1 สอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศ-เรื่อง-หลักเกณฑ์การลงโทษนักเรียนโรงเรียนสาธิต-พ.ศ.2557

1 กุมภาพันธ์ 2566

28 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

28 พฤศจิกายน 2565

25 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศรับสมัครอาจารย์_0001

25 พฤศจิกายน 2565

25 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

25 พฤศจิกายน 2565

18 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศ เรื่อง วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

18 พฤศจิกายน 2565

31 ตุลาคม 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

31 ตุลาคม 2565

27 กันยายน 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร

27 กันยายน 2565

20 กันยายน 2565 | ใบสมัคร ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

20 กันยายน 2565

20 กันยายน 2565 | ประกาศ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร

20 กันยายน 2565

28 มิถุนายน 2565 | แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นลูกจ้างงานครัว

28 มิถุนายน 2565

อ่านข่าวทั้งหมด

13 กันยายน 2565 | เรื่อง-การให้ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา-ปีงบประมาณ-2565

13 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 4.-ประกาศ-และ-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 3.-ประกาศ-รายชื่อบุคลากรโรงเรียนสาธิตผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 2.-ประกาศ-เเต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควร

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 1.-กำหนดการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี-ณ-หน่วยโรงเรียนสาธิต

6 กันยายน 2565

21 เมษายน 2564 | การเลื่อนกิจกรรมสัมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ในวันที่ 1-3 พ.ค. 64

21 เมษายน 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

28 กันยายน 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565

28 กันยายน 2565

2 กันยายน 2565 | ใบมอบฉันทะ กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนได้

2 กันยายน 2565

6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565

9 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศรายชื่อม.3 ปี2564 ขึ้น ม.4

9 กุมภาพันธ์ 2565

29 กันยายน 2564 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

29 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564 | แจ้งการชำระค่าบำรงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา .2564

16 กันยายน 2564

9 กรกฎาคม 2564 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา (ไทย-อังกฤษ)และคำร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน

9 กรกฎาคม 2564

9 กรกฎาคม 2564 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอลาออกจากโรงเรียนและคำร้องขอแจ้งย้ายสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

9 กรกฎาคม 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน
Courses

รางวัลความภาคภูมิใจ

There cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla sed medy fringilla vitae.

Professional Courses

Live Learning

Expert Teachers

ทั้งหมด