มาตรฐานการเรียนรู้

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดสอน
Satit 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียน
โครงการ วมว.
ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567
ตุลาคม 66 เป็นต้นไป

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2566 | รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ครั้งที่ 2)

23 พฤษภาคม 2566

30 มีนาคม 2566 | ปฏิทินการศึกษา2566

30 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2566 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

17 มีนาคม 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

20 กุมภาพันธ์ 2566

8 กุมภาพันธ์ 2566 | กำหนดการพักแรมลูกเสือ

8 กุมภาพันธ์ 2566

7 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

7 กุมภาพันธ์ 2566

7 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

7 กุมภาพันธ์ 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านข่าวทั้งหมด

23 พฤษภาคม 2566 | คำสั่งเรื่องแต่งตั้งอาจารย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2566

23 พฤษภาคม 2566

17 มีนาคม 2566 | ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

17 มีนาคม 2566

16 มีนาคม 2566 | แนวปฎิบัติและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต ในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

16 มีนาคม 2566

13 กันยายน 2565 | เรื่อง-การให้ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา-ปีงบประมาณ-2565

13 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 4.-ประกาศ-และ-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 3.-ประกาศ-รายชื่อบุคลากรโรงเรียนสาธิตผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 2.-ประกาศ-เเต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควร

6 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565 | 1.-กำหนดการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี-ณ-หน่วยโรงเรียนสาธิต

6 กันยายน 2565

21 เมษายน 2564 | การเลื่อนกิจกรรมสัมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ในวันที่ 1-3 พ.ค. 64

21 เมษายน 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

6 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตฯ

6 กุมภาพันธ์ 2566

28 กันยายน 2565 | ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565

28 กันยายน 2565

2 กันยายน 2565 | ใบมอบฉันทะ กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนได้

2 กันยายน 2565

6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6 พฤษภาคม 2565

9 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศรายชื่อม.3 ปี2564 ขึ้น ม.4

9 กุมภาพันธ์ 2565

29 กันยายน 2564 | ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

29 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

21 กันยายน 2564 | ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

21 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564 | แจ้งการชำระค่าบำรงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา .2564

16 กันยายน 2564

อ่านข่าวทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม
Calenda

รางวัลความภาคภูมิใจ

There cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla sed medy fringilla vitae.

Professional Courses

Live Learning

Expert Teachers

ทั้งหมด